دیدبان ارمنستان

پایگاه خبری و تحلیلی

دوشنبه09212020

Last update07:12:55 AM

Back شما اینجا هستید: Home ویدئو

وزیر خارجه ارمنستان  جمهوری آذربایجان توانایی درک واقعیت ها را از دست داده استتجهیز ارمنستان با موشک اسکندر